Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA “J&I fashion”
, REĢ.NR.: 40203335724, JUR.ADRESE Volguntes iela 21 – 31, Rīga, Latvija (turpmāk saukti arī –
“Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko
www.lupatas.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas
apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai
“Jūs”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu
vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir
jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana,
ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai
iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes
principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā
ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst,
apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un
e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus,
Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un
pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati
būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas
sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu
subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām
izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu
subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu
personas datu dēļ.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Dzimšanas datums
3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).
3.1.5.
Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto
pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt
iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu
aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu
subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma
pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo
interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai
pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu
aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu
subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2.
Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai
Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram,
iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.4.4.
Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu
apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu
subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas
dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un
elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos
personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības
nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem,
kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram,
grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu
pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.
Pēc
pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un
tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu
savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas
prasības.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno
organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu
aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu,
izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:
4.1.1.
Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā
arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības
uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.5.
Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi
pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā
Pieprasījumu
par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu klātienē
Dēļu iela 4, Rīga, Latvija, vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski,
rakstot uz klientu atbalsta dienestu info@lupatas.lv.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības
spēkā esošajiem likumiem.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus
Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma.
Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā
https://lupatas.lv .